นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯ

สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

Languages :

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (“สมาคม”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯทราบว่า ทางสมาคมฯได้ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ไว้ภายในพื้นที่ และได้ติดตั้งกล้องติดตัว (Body Camera) ไว้ที่ตัวพนักงานซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ (ซึ่งในกรณีอยู่ระหว่างดําเนินการพนักงานดังกล่าวจะแสดงบัตรและแสดงสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อระบุว่า กล้องติดตัวอยู่ระหว่างดําเนินการจับภาพ) ทั้งนี้ ด้วยระบบการทํางานของกล้องทั้งสองรูปแบบ กล้องอาจจับภาพใบหน้าของท่านได้ ไม่ว่าจะชัดเจนหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสมาคมฯ และของผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯ

นอกจากการเก็บภาพด้วยกล้องแล้ว สมาคมฯมีความจําเป็นต้องบันทึกรายละเอียดของผู้เข้าออกภายในพื้นที่ของสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงการแลกบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนของผู้เข้าออก และการขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมของท่านในฐานะแขกผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯ (เช่น ข้อมูลชื่อ นามสกุล สัญชาติ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลขทะเบียนรถ และรายละเอียดการเข้ามาในพื้นที่)โดยสมาคมฯมี ความจําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และของท่านผู้เข้ามาใช้บริการและเยี่ยมชม ภายในสถานที่ของสมาคมฯ

สําหรับข้อมูลบัตรประจําตัวของท่านผู้เข้าภายในพื้นที่สมาคมฯ สมาคมฯจะคืนบัตรให้แก่ท่านทันที เมื่อท่านออกจากพื้นที่ และส่วนของข้อมูลที่บันทึกในระบบกล้อง และในแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับแขก และ/หรือข้อมูลที่ได้รับการจดบันทึกอื่นจะถูกเก็บบันทึกไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน ทั้งนี้ โดยหลักการ สมาคมฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเพื่อจุดประสงค์การใช้สิทธิเรียกร้องจากการกระทบสิทธิของบุคคลอื่น การใช้สิทธิต่อสู้ฟ้องร้องของสมาคมฯในฐานะเจ้าของสถานที่ หรือเป็นกรณีการปฏิบัติตามคําสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น โดยสมาคมฯรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้องมูลที่เก็บไว้ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสําเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึง การขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจําเป็น สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: dpo@rbsc.org