นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯ

สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (“สมาคม”) ขอแจ้งให้ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯ ทราบว่า ทางสมาคมฯ ได้ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ซึ่งจะบันทึกภาพเคลื่อนไหวและเสียงภายในพื้นที่  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสมาคมฯ และของผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯ

โดยสมาคมฯ รับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่เก็บไว้ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกําหนด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิในการขอเข้าถึง ขอสําเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึง การขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจําเป็น สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: sportsclub@rbsc.org และท่านสามารถศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาคมได้จากเว็บไซต์ของสมาคมฯ https://www.rbsc.org/pdpa-th/