นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

Languages :

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (“สมาคมฯ”) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านสมาชิก ทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน เป็นข้อมูลที่สมาคมฯให้ความสําคัญอย่างยิ่ง โดยสมาคมฯรับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม อย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษา และประมวลผล โดยสอดคล้องอย่างเคร่งครัด ภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เมื่อท่านในฐานะสมาชิกตกลงลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และ/หรือเข้าใช้บริการต่างๆ ในฐานะสมาชิกของทางสมาคมฯ รวมถึงกรณีอื่นที่ท่านอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน ให้แก่ สมาคมฯ หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่สมาคมฯในการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ว่าในลักษณะใด ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนด ที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สมาคมฯจะถือว่า ท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติม โดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่ สมาคมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการหรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของสมาคมฯอย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ทางสมาคมฯดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ระบุไว้นี้ สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆแก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยสมาคมฯ แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของสมาคมฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือการให้บริการอื่นของสมาคมฯ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งสมาคมฯไม่มีอํานาจควบคุม ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวเป็นส่วนที่สมาชิกต้องทําความตกลงและศึกษา เกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางสมาคมฯอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆของสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมฯจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีความจําเป็นสําหรับการให้บริการในส่วนของสมาชิกและการให้บริการอื่นของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อการใช้บริการ การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯและท่านในฐานะสมาชิก การนําเสนอสินค้า บริการใหม่หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง กระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับบริการใหม่ในอนาคตของสมาคมฯ ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯมีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลมี ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านซึ่งต้องกรอกเข้ามาในใบสมัครเป็นสมาชิก หรือใบสมัครใช้บริการ รวมถึงแบบฟอร์มอื่นๆที่ท่านได้นําส่งและสื่อสารกับสมาคมฯ (เช่น ใบแจ้งการพักเป็นสมาชิก ใบแจ้งการขอใช้สิทธิต่างๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก) โดยเฉพาะข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ รวมถึงข้อมูลเลขประจำตัวสมาชิก เป็นต้น
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ซึ่งอาจเป็นกรณีการให้ข้อมูลระหว่างการสมัครสมาชิก หรือการให้ข้อมูลในกรณีติดต่อในกรณีอื่นๆ เช่น การร้องเรียน การแจ้งของหาย เป็นต้น
 3. ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการและรายละเอียดธุรกรรมการใช้บริการของท่านจากสมาคมฯทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการทําธุรกรรมต่างๆ ที่สมาชิกดําเนินการผ่านระบบสมาชิก หรือเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมถึงข้อมูลการชําระเงินที่ท่านชําระให้แก่สมาคมฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูล เลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการ
 4. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตําแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่สมาชิกใช้เชื่อมต่อกับระบบของสมาคมฯ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
 5. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้ เกี่ยวกับลักษณะการทําการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ ของสมาคมฯรวมถึง ข้อมูลความสนใจของท่านที่สมาคมฯอาจใช้ในการประเมินออกแบบสินค้า และบริการที่อาจตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน ซึ่งอาจรวมถึง ภาพถ่าย และบทสัมภาษณ์ต่างๆของท่าน
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามนิยามของกฎหมาย ได้แก่ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เป็นต้น
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่ท่านอาจให้แก่สมาคมฯ ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่านหรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ยินยอมแก่ สมาคมฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ:

 1. ท่านติดต่อกับสมาคมฯ (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล ด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
 2. ท่านส่งข้อมูลของท่าน เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือการใช้บริการจากสมาคมฯ รวมถึงการใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆกับทางสมาคมฯ ไม่ว่าจะ ดําเนินการผ่านรูปแบบกระดาษ ผ่านโทรศัพท์ ผ่านอีเมล หรือรูปแบบ ออนไลน์อื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social media
 3. ท่านเข้าร่วมการทําแบบสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 4. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสมาคมฯ (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ ของสมาคมฯ หรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ
 5. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ สมาคมฯ ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) แล้ว สมาคมฯอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่น ที่ท่านอาจได้ติดต่อและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อการเปิดเผยให้แก่สมาคมฯ เช่น การให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็นต้น ซึ่งในกรณีดังกล่าวสมาคมฯจะถือว่า ท่านรับทราบว่า ในการให้ข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สมาคมฯเชื่อและจะถือว่า ท่านได้ให้ความยินยอมหรือ ให้สิทธิแก่ บุคคลดังกล่าว ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ สมาคมฯแล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ สมาคมฯ จะได้รับการเก็บ และใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ความเป็นสมาชิกที่ท่านอาจมีกับสมาคมฯ ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดความเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆของเว็บไซต์ การตรวจสอบธุรกรรมการใช้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่อาจนําไปสู่การชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆของสมาชิก ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียม และค่าบริการที่เกี่ยวข้องของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับสมาชิกแต่ละท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสนับสนุนต่างๆ รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการใช้ สิทธิต่างๆ ที่ท่านอาจดําเนินการ
 2. การส่งข้อมูลให้แก่ท่าน ผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านได้กําหนดตั้งค่าไว้ สําหรับข้อมูลสิทธิประโยชน์บริการ และกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของท่าน และที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
 3. การสร้าง และปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สมาคมฯมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับลูกค้า ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อสมาคมฯ (เช่น เพื่อการตอบคําถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียนการใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 5. การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อใช้ในการที่สมาคมฯจะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความ สนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาคมฯและท่าน
 6. การป้องกัน และตรวจสอบการกระทําที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของสมาคมฯ เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก รวมถึง การวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสมาคมฯ
 7. การเข้าถึงข้อมูลการเข้าร่วมในการแข่งขัน กิจกรรมต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วม ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้
 8. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่สมาคมฯอาจมีและต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทําบัญชีและภาษีหรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 9. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

สมาคมฯมีความจําเป็นต้องประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังคงสมาชิกภาพกับทางสมาคมฯ และตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สมาคมฯสงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพอีกเป็น ระยะเวลา 3 ปีทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครขอคืนสมาชิกภาพ หรือการติดต่อกลับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้ หรือปกป้องสิทธิที่สมาคมฯอาจมีต่อท่านโดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งสมาคมฯอาจเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและ จําเป็นในการดําเนินการดังกล่าว และสําหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่สมาคมฯ สมาคมฯจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่ สมาคมฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สมาคมฯ จะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีความจําเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคล ต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่สมาคมฯมีต่อท่าน:

 1. เปิดเผยให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของสมาคมฯที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทํางานของระบบหรือบริการของสมาคมฯ ทั้งนี้สมาคมฯจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามขอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐาน เท่าที่จําเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆในการให้บริการของสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ในการใช้บริการดังกล่าว สมาคมฯรับประกันการตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก เป็นระดับพิเศษ ด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. เพื่อความจําเป็นในการปกป้องและต่อสู้สิทธิใดๆของสมาคมฯ หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯรับประกันจะดําเนินการดังกล่าวเท่าที่จําเป็น ด้วยจุดประสงค์ที่จํากัดและชัดเจนเท่านั้น
 4. ในกรณีที่สมาคมฯมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคําพิพากษา หรือคําสั่งของหน่วยงานราชการ สมาคมฯอาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่ หน่วยงานดังกล่าว โดยสมาคมฯจะดําเนินการเพียงเท่าที่จําเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้สมาคมฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

Cookies ที่ สมาคมฯ ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน

Cookies คือ text files ที่อยู่ใน Browser ของสมาชิก ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเตอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิก ทั้งนี้ เพอรับประกันประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการของเว็บไซต์ของสมาคมฯให้แก่สมาชิก โดยสมาคมฯอาจใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานของเว็บไซต์และการให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้งาน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Other Cookies: ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทําหน้าที่จดจําสิ่งที่สมาชิกเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนําเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล ให้แก่สมาชิกได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทําหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทําหน้าที่ในการจดจําสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของสมาชิก เพื่อนําเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน

สําหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น สมาคมฯขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบว่า ทาง สมาคมฯมีความจําเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หาก สมาคมฯไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว สมาคมฯย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านสมาชิกได้ และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน สมาคมฯจะใช้ Cookies ดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ เฉพาะที่ได้ระบุไว้สําหรับแต่ละประเภท Cookies

แม้ว่า การใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการ และการทํางานของเว็บไซต์แก่ ท่านสมาชิก แต่หากสมาชิกต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้ อย่างไรก็ ตาม สมาชิกต้องรับทราบว่า การดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการ ของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สําหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

คํารับประกันการดําเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

สมาคมฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การเข้าถึง การใช้การ เปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้สมาคมฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ สมาคมฯจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึง มาตรการ ดังนี้

 1. การเก็บและใช้ข้อมูลในลักษณะนิรนาม (Anonymization) ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการแยกส่วนของข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลส่วนอื่น เพื่อลดความเสี่ยงของการที่บุคคลซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถดําเนินการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
 2. กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล (ถ้าจําเป็น) และการจํากัดขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล ทั้งทางด้านกายภาพและผ่านทางระบบ โดยต้องมีระบบในการบันทึกเพื่อการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 3. กระบวนการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการถูกโจมตีเพื่อการขโมย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยสมาคมฯจะกําหนดการตั้งค่าและดําเนินการตรวจสอบระบบอย่างเป็นปกติและเหมาะสม พร้อมทั้งกําหนดแผนในการดําเนินการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้น ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการรายงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภายใต้ กรอบระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
 4. กรณีของการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก สมาคมฯกําหนดการทําข้อตกลงระบุชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมทั้งกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการ กรณีเกิดเหตุละเมิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สมาคมฯเคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของสมาคมฯ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกําหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่สมาคมฯทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถ อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึง สิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจําเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจําเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่สมาชิกเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

สมาชิกสามารถติดต่อมายังสมาคมฯ เพื่อดําเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่สมาคมฯแจ้งไว้ โดยสมาคมฯจะแจ้งผลการพิจารณาคําร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ:  สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สถานที่ติดต่อ:  เลขที่ 1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ช่องทางการติดต่อ:  02-0287272
อีเมล:  sportsclub@rbsc.org