นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

Languages :

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (“สมาคมฯ“) ให้ความเชื่อมั่นแก่ท่านสมาชิกทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่านเป็นข้อมูลที่สมาคมฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่ง โดยสมาคมฯ รับประกันจะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมอย่างดีที่สุด และข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บรักษาและประมวลผลโดยสอดคล้องอย่างเคร่งครัดภายใต้กรอบที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เมื่อท่านในฐานะสมาชิกตกลงลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ และ/หรือเข้าใช้บริการต่างๆ ในฐานะสมาชิกของทางสมาคมฯ รวมถึงกรณีอื่นที่ท่านอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านให้แก่สมาคมฯ หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่สมาคมฯ ในการประมวลผลข้อมูลของท่านไม่ว่าในลักษณะใด ในรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกําหนดที่ระบุไว้ในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สมาคมฯ จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว  ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติมโดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งท่านอาจเคยได้ให้แก่สมาคมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการหรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ อย่างละเอียด หากท่านไม่ตกลงให้ทางสมาคมฯ ดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้นี้ สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆ แก่ท่าน เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยสมาคมฯ แก่ท่าน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของสมาคมฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับกับบริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือการให้บริการอื่นของสมาคมฯ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก ซึ่งสมาคมฯ ไม่มีอํานาจควบคุม  ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวเป็นส่วนที่สมาชิกต้องทําความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

ทางสมาคมฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของสมาคมฯ  ทั้งนี้ สมาคมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ ประมวลผลในการให้บริการและติดต่อกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ภายใต้เงื่อนไขนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีความจําเป็นสําหรับการให้บริการในส่วนของสมาชิกและการให้บริการอื่นของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อการใช้บริการ การส่งหนังสือบอกกล่าว การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ และท่านในฐานะสมาชิก การนําเสนอสินค้า บริการใหม่ หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงกระบวนการในการวางแผนเกี่ยวกับบริการใหม่ในอนาคตของสมาคมฯ  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สมาคมฯ มีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลมี ดังนี้

 1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับท่านซึ่งต้องกรอกเข้ามาในใบสมัครเป็นสมาชิก หรือใบสมัครใช้บริการ รวมถึงแบบฟอร์มอื่นๆ ที่ท่านได้นําส่งและสื่อสารกับสมาคมฯ (เช่น ใบแจ้งการพักเป็นสมาชิก ใบแจ้งการขอใช้สิทธิต่างๆ ตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก) โดยเฉพาะข้อมูลการเป็นสมาชิกของท่าน อาทิ ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ รวมถึงข้อมูลเลขประจำตัวสมาชิก เป็นต้น
 2. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ซึ่งอาจเป็นกรณีการให้ข้อมูลระหว่างการสมัครสมาชิก หรือการให้ข้อมูลในกรณีติดต่อในกรณีอื่นๆ เช่น การร้องเรียน การแจ้งของหาย เป็นต้น
 3. ข้อมูลการใช้บริการของท่าน เช่น รายการและรายละเอียดธุรกรรมการใช้บริการของท่านจากสมาคมฯ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ประวัติการทําธุรกรรมต่างๆ ที่สมาชิกดําเนินการผ่านระบบสมาชิกหรือเว็บไซต์ของสมาคมฯ รวมถึงข้อมูลการชําระเงินที่ท่านชําระให้แก่สมาคมฯ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชําระค่าสินค้าและบริการ
 4. ข้อมูลทางเทคนิคในการระบุตัวตน อาทิ หมายเลขระบุตําแหน่งคอมพิวเตอร์ (IP Address) การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่สมาชิกใช้เชื่อมต่อกับระบบของสมาคมฯ และอาจรวมถึงการใช้ Cookies ต่างๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน
 5. ข้อมูลอื่นที่ท่านอาจให้เกี่ยวกับลักษณะการทําการตลาดที่ท่านต้องการ หรือข้อมูลที่ท่านให้เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใดๆ ของสมาคมฯ รวมถึงข้อมูลความสนใจของท่านที่สมาคมฯ อาจใช้ในการประเมินออกแบบสินค้าและบริการที่อาจตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน ซึ่งอาจรวมถึงภาพถ่ายและบทสัมภาษณ์ต่างๆ ของท่าน
 6. กรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวตามนิยามของกฎหมาย ได้แก่ ข้อมูลภาพจําลองใบหน้า เป็นต้น
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านอาจให้แก่สมาคมฯ ระหว่างการติดต่อสื่อสารเพื่อการให้บริการแก่ท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจให้ความยินยอมแก่สมาคมฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

สมาคมฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อ

 1. ท่านติดต่อกับสมาคมฯ (เช่น เมื่อท่านติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลด้วยวิธีการประชุมแบบพบหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล)
 2. ท่านส่งข้อมูลของท่านเพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือการใช้บริการจากสมาคมฯ รวมถึงการใช้สิทธิในรูปแบบต่างๆ กับทางสมาคมฯ ไม่ว่าจะดําเนินการผ่านรูปแบบกระดาษ ผ่านโทรศัพท์ ผ่านอีเมล หรือรูปแบบออนไลน์อื่นๆ เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ Social Media
 3. ท่านเข้าร่วมการทําแบบสํารวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่น
 4. ท่านให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของสมาคมฯ (เช่น การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ หรือเป็นกระดาษแบบฟอร์ม) และ/หรือ
 5. ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาคมฯ ด้วยเหตุผลอื่น

นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) แล้ว สมาคมฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลอื่นที่ท่านอาจได้ติดต่อและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลดังกล่าวเพื่อการเปิดเผยให้แก่สมาคมฯ เช่น การให้ข้อมูลบุคคลอ้างอิง เป็นต้น  ซึ่งในกรณีดังกล่าวสมาคมฯ จะถือว่าท่านรับทราบว่าในการให้ข้อมูลของบุคคลดังกล่าว สมาคมฯ เชื่อและจะถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมหรือให้สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่สมาคมฯ แล้ว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สมาคมฯ จะได้รับการเก็บและใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หรือเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อการใช้สิทธิประโยชน์ความเป็นสมาชิกที่ท่านอาจมีกับสมาคมฯ ตามเงื่อนไขและข้อกําหนดความเป็นสมาชิก หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ การตรวจสอบธุรกรรมการใช้บริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิกที่อาจนําไปสู่การชําระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสมาชิกตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ รวมถึงการตรวจสอบการชําระค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกี่ยวข้องของสมาชิกตามที่กําหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับสมาชิกแต่ละท่านเพื่อประโยชน์ในการให้บริการสนับสนุนต่างๆ รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับการใช้สิทธิต่างๆ ที่ท่านอาจดําเนินการ
 2. การส่งข้อมูลให้แก่ท่านผ่านทางช่องทางการติดต่อที่ท่านได้กําหนดตั้งค่าไว้สําหรับข้อมูลสิทธิประโยชน์บริการและกิจกรรมของสมาคมฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของท่านและที่อาจตรงกับความสนใจของท่าน
 3. การสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สมาคมฯ มีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานและการควบคุมรับประกันคุณภาพ โดยเฉพาะส่วนของพนักงานที่รับผิดชอบประสานงานกับสมาชิกผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ สอบสวน จัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
 4. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อสมาคมฯ (เช่น เพื่อการตอบคําถาม หรือการจัดการข้อร้องเรียนการใช้บริการ หรือการให้ความคิดเห็นต่างๆ)
 5. การวิเคราะห์ความสนใจของท่านเพื่อใช้ในการที่สมาคมฯ จะปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยเฉพาะการออกแบบกระบวนการกลไกการวิเคราะห์และทดสอบต่างๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น หรือเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างสมาคมฯ และท่าน
 6. การป้องกันและตรวจสอบการกระทําที่อาจผิดกฎหมายหรือผิดเงื่อนไขการใช้บริการของสมาคมฯ เช่น การป้องกันและการปกป้องสิทธิกรณีการละเมิดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก รวมถึงการวิเคราะห์และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ของสมาคมฯ
 7. การเข้าถึงข้อมูลการเข้าร่วมในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้น ซึ่งท่านอาจตกลงเข้าร่วมภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดไว้
 8. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่สมาคมฯ อาจมีและต้องปฏิบัติตาม เช่น หน้าที่ในการจัดทําบัญชีและภาษี หรือหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
 9. จุดประสงค์อื่นใดที่พิจารณาได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ที่ระบุไว้

สมาคมฯ มีความจําเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังคงสมาชิกภาพกับทางสมาคมฯ และตลอดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ สมาคมฯ สงวนสิทธิในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายหลังสิ้นสุดสมาชิกภาพอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครขอคืนสมาชิกภาพ หรือการติดต่อกลับในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้หรือปกป้องสิทธิที่สมาคมฯ อาจมีต่อท่านโดยเฉพาะส่วนของการป้องกันการกระทําผิดกฎหมาย ซึ่งสมาคมฯ อาจเก็บต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมและจําเป็นในการดําเนินการดังกล่าว และสําหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่สมาคมฯ  สมาคมฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะใช้สิทธิในการยกเลิกความยินยอมที่ท่านได้ให้แก่สมาคมฯ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่สมาคมฯ จะได้รับการเก็บเป็นความลับ  แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีความจําเป็นต้องได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลต่อไปนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่สมาคมฯ มีต่อท่าน

 1. เปิดเผยให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกของสมาคมฯ ที่ให้การสนับสนุนสมาคมฯ ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น ที่ปรึกษา รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทํางานของระบบหรือบริการของสมาคมฯ ทั้งนี้ สมาคมฯ จะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จําเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการของสมาคมฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก อาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในการใช้บริการดังกล่าว สมาคมฯ รับประกันการตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเป็นระดับพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. เพื่อความจําเป็นในการปกป้องและต่อสู้สิทธิใดๆ ของสมาคมฯ หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่านซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น ข้อมูลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินกระบวนการดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯ รับประกันจะดําเนินการดังกล่าวเท่าที่จําเป็นด้วยจุดประสงค์ที่จํากัดและชัดเจนเท่านั้น
 4. ในกรณีที่สมาคมฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคําพิพากษา หรือคําสั่งของหน่วยงานราชการ สมาคมฯ อาจมีความจําเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกให้แก่หน่วยงานดังกล่าว โดยสมาคมฯ จะดําเนินการเพียงเท่าที่จําเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้สมาคมฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

Cookies ที่สมาคมฯ ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์แก่ท่าน

Cookies คือ Text Files ที่อยู่ใน Browser ของสมาชิก ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล บันทึกการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาชิก  ทั้งนี้ เพื่อรับประกันประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการของเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้แก่สมาชิกโดยสมาคมฯ อาจใช้ Cookies หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ต่อไปนี้

 1. Strictly Necessary Cookies เป็น Cookies ประเภทที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานของเว็บไซต์และการให้บริการแก่สมาชิกผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 2. Other Cookies ซึ่งอาจรวมถึง Cookies ประเภท Functionality Cookies ที่ทําหน้าที่จดจําสิ่งที่สมาชิกเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบแพลตฟอร์ม เพื่อการนําเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่สมาชิกได้มากขึ้นตามการตั้งค่าต่างที่เลือกไว้ หรือ Cookies ประเภท Performance Cookies ที่ทําหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ และ Cookies ประเภท Advertising Cookies ที่ทําหน้าที่ในการจดจําสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมถึงลักษณะการใช้เว็บไซต์ของสมาชิกเพื่อนําเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน

สําหรับ Cookies ประเภท Strictly Necessary Cookies นั้น สมาคมฯ ขอชี้แจงให้ท่านสมาชิกทราบว่า ทางสมาคมฯ มีความจําเป็นในการใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อการให้บริการของเว็บไซต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  หากสมาคมฯ ไม่ใช้ Cookies ประเภทดังกล่าว สมาคมฯ ย่อมไม่สามารถให้บริการแก่ท่านสมาชิกได้  และในส่วนของ Cookies ประเภทอื่นนั้น หากได้รับความยินยอมจากท่าน สมาคมฯ จะใช้ Cookies ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้สําหรับแต่ละประเภท Cookies

แม้ว่าการใช้ Cookies จะมีประโยชน์ในการเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการและการทํางานของเว็บไซต์แก่ท่านสมาชิก  แต่หากสมาชิกต้องการ ท่านสามารถลบการตั้งค่า Cookies บน Browser ของตนเองได้  อย่างไรก็ตาม สมาชิกต้องรับทราบว่าการดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานให้บริการของเว็บไซต์ได้ในบางส่วนตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้สําหรับแต่ละประเภทของ Cookies ดังกล่าว

คํารับประกันการดําเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

สมาคมฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้การ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ  นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้กําหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อกําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล  ทั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวอาจรวมถึงมาตรการ ดังนี้

 1. การเก็บและใช้ข้อมูลในลักษณะนิรนาม (Anonymization) ให้ได้มากที่สุด โดยจะมีการแยกส่วนของข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลออกจากข้อมูลส่วนอื่นเพื่อลดความเสี่ยงของการที่บุคคลซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะสามารถดําเนินการระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้
 2. กระบวนการเข้ารหัสข้อมูล (ถ้าจําเป็น) และการจํากัดขอบเขตของผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลทั้งทางด้านกายภาพและผ่านทางระบบ โดยต้องมีระบบในการบันทึกเพื่อการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 3. กระบวนการในการติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวังความเสี่ยงในการถูกโจมตีเพื่อการขโมยหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยสมาคมฯ จะกําหนดการตั้งค่าและดําเนินการตรวจสอบระบบอย่างเป็นปกติและเหมาะสม พร้อมทั้งกําหนดแผนในการดําเนินการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ซึ่งรวมถึงกระบวนการในการรายงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
 4. กรณีของการแลกเปลี่ยน ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก สมาคมฯ กําหนดการทําข้อตกลงระบุชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีระบบในการติดตามการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ดังกล่าว พร้อมทั้งกําหนดกระบวนการในการบริหารจัดการกรณีเกิดเหตุละเมิดขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

สมาคมฯ เคารพสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของสมาคมฯ โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกําหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่สมาคมฯ ทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบ หรือทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจําเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจําเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่สมาชิกเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

สมาชิกสามารถติดต่อมายังสมาคมฯ เพื่อดําเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่สมาคมฯ แจ้งไว้ โดยสมาคมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาคําร้องของท่านให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ
รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล
ชื่อ:  สมาคมราชกรีฑาสโมสร
สถานที่ติดต่อ:  เลขที่ 1  ถนนอังรีดูนังต์  แขวงปทุมวัน  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
ช่องทางการติดต่อ:  02-0287272
อีเมล:  dpo@rbsc.org