ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในการขอความยินยอม Facial Recognition สำหรับสมาชิก

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบว่า ในปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการในการตรวจสอบผู้เข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ เพื่อรับประกันความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให้แก่สมาชิกให้ได้อย่างเต็มที่ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีจดจําใบหน้าผู้เข้าพื้นที่ด้วยแบบจําลองใบหน้า (Facial Recognition)  ทั้งนี้ ในการดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว สมาคมฯ มีจุดประสงค์ขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว  ทั้งนี้ สมาคมฯ รับประกันจะดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยสอดคล้องอย่างเคร่งครัดกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิก ซึ่งท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://www.rbsc.org/pdpa-th และสมาคมฯ รับประกันจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลประเภท Facial Recognition ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

The Royal Bangkok Sports Club and the RBSC Polo Club would like to inform you that the Club has enhanced and improved the security measures for the entry into the Club premises by adopting the ‘Facial Recognition’ technology with an aim to strengthen the safety and security of the Club premises and to facilitate your visit to the Club. Therefore, the Club would like to request for your explicit consent for the Club to process your facial image for such Facial Recognition technology adoption; provided that the Club commits to process your facial image in strict compliance with the Privacy Policy for the Royal Bangkok Sports Club and the RBSC Polo Club member and you can study the Privacy Policy at https://www.rbsc.org/pdpa-en  Also, the Club commits to implement the highest information security standards for the process and store of your facial image used in the Facial Recognition.