นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ

Languages :

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (“สมาคมฯ”) ในฐานะเจ้าของสถานที่ซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ในการเก็บและแจ้งข้อมูลกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อ COVID-19 ในสถานที่ของสมาคมฯขอแจ้งให้ ท่านผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของสมาคมฯทราบว่า ทางสมาคมฯมีความจําเป็นต้องเก็บข้อมูลอุณหภูมิและข้อมูลสุขภาพของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายในการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว โดยจะดําเนินการจับอุณหภูมิด้วยระบบเทคโนโลยีกล้อง ทั้งนี้ สมาคมฯจะดําเนินการเพียงตรวจสอบผู้ที่มีเหตุควรเชื่อว่าเป็นโรคติดต่อเท่านั้น โดยจะทําลายข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลา 15 วัน หากไม่พบว่าท่านมีอยู่ในขอบข่ายที่สมาคมฯต้องรายงานต่อ และสมาคมฯจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุด ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นตามกฎหมายและสมาคมฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่สมาคมฯเก็บให้แก่ บุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นกรณีเฉพาะที่สมาคมฯต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อ กรณีที่ท่านเป็น หรือมีเหตุอันควร สงสัยเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิที่มีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ สิทธิในการ ขอเข้าถึง ขอสําเนา ขอปรับปรุงข้อมูล ขอคัดค้าน การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ขอโอนถ่ายข้อมูล รวมถึง การขอให้ลบหรือทําลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจํา เป็น สามารถติดต่อได้ที่อีเมล: dpo@rbsc.org