พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

       

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสร โปโลคลับ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านสมาชิก และต่อไปนี้คือแนวปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการใช้บริการของท่านสมาชิกในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเท่าที่จำเป็น เพื่อการนำไปใช้ติดต่อสื่อสารและให้บริการกับท่านสมาชิกตามความจำเป็นเท่านั้น และไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามข้อบังคับของสมาคมฯ

นอกจากนี้ สมาชิกยังได้รับการปกป้องสิทธิในการถ่ายภาพ และเผยแพร่ภาพลงในสื่อต่างๆ ของสมาคมฯ เจ้าหน้าที่        จะไม่บันทึกหรือเผยแพร่ภาพของสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นภาพจากการเข้าร่วมกิจกรรม งานสังสรรค์ การประชุมต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ โดยไม่ได้รับความยินยอม หรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จากสมาชิกเจ้าของภาพ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สมาคมฯ เก็บรวบรวม มีดังนี้

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก