ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในการขอความยินยอม Facial Recognition

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (สมาคมฯ) มีจุดประสงค์แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า เพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกและตรวจสอบสิทธิการเข้า-ออกพื้นที่ของสมาคมฯของท่าน รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยโดยรวมภายในพื้นที่ของสมาคมฯ สมาคมฯมีความจําเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้แบบจําลองใบหน้าของท่านเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนของท่าน และด้วยเคารพในสิทธิของท่าน สมาคมฯจึงมีจุดประสงค์แจ้งขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูล Facial Recognition ดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ที่ ระบุไว้ โดยสมาคมฯรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม กับความอ่อนไหว ของข้อมูล ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในรายละเอียดได้ จากประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการเข้ามาภายในพื้นที่

Consent Policy for the Collection of Personal Data for Facial Recognition Technology

The Royal Bangkok Sports Club and The RBSC Polo Club (the “Club”) would like to inform you as the visitor to the Club that in order to facilitate the record and the inspection of the in-out of the Club’s premises for the purpose of protecting and preserving the Club’s safety and other visitors, the Club would need to collect, compile and use the facial image of you for the adoption of the facial recognition technology for such defined purposes. In this regards, the Club represent and undertake to keep the information security of your personally identifiable information based on the sensitive nature of this information. In addition to this notice, please kindly study the Visitor’s Privacy Policy that the Club announced.