Back 21 February 2024

ANNOUNCEMENT: RBSC STAFF SPORTS DAY & ANNUAL STAFF PARTY ON 23rd February

Please be informed that this year’s RBSC Staff Sports Day & Annual Staff Party will be held on Friday, 23rd February 2024.

On the above-mentioned day, all RBSC facilities and services will close at 5:00 p.m.

We thank you for your kind understanding.

ประกาศ:: งานวันแข่งขันกีฬา และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของพนักงานสมาคมราชกรีฑาสโมสร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า สมาคมราชกรีฑาสโมสร จะจัดงานวันแข่งขันกีฬาประจำปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ของพนักงาน ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

โดยในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะปิดให้บริการทุกส่วนตั้งแต่ เวลา 17.00 น.

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกในความเข้าใจ