Back 7 July 2023

Announcement:: CAR STICKER RENEWAL

All Members are respectfully reminded to obtain the renewal of the car windshield stickers which will be valid for the period of two years from 1st August 2023 to 31st July 2025.

The issuance of these car stickers is to provide a means of identifying Members’ cars and therefore to restrict the use of unauthorised persons. In addition, this registration of the car facilitates the identification of car owners for prompt notification of any mishap.

These stickers are now available from the Membership Services Office upon submission of the following documents:-

  1. Current Vehicle Registration Form duly completed and signed. The form is available at the RBSC or RBSC Polo Club Membership Services Department as well as on the Club’s website, www.rbsc.org, or QR code scanning
  2. Your current valid car sticker or,
  3. Certified photocopy of registration certificate of the car (only for first time registration)

BY RESOLUTION OF THE GENERAL COMMITTEE

ประกาศ การต่ออายุสติกเกอร์ติดรถยนต์ของสมาชิก

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และโปโลคลับ ขอเรียนให้สมาชิกทราบว่าสติกเกอร์ติดรถยนต์ปัจจุบันจะหมดอายุลงในเดือนกรกฎาคม จึงขอให้ท่านติดต่อขอเปลี่ยนสติกเกอร์ใบใหม่ ซึ่งจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลาสองปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2568

สติกเกอร์ติดรถยนต์มีจุดประสงค์เพื่อระบุรถของท่านสมาชิก และป้องกันการใช้สถานที่จอดรถของสมาคมฯ จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ การจดทะเบียนรถยนต์ยังอำนวยความสะดวกในการระบุตัวตนของเจ้าของรถในกรณีเกิดเหตุต่างๆ ได้ทันท่วงที

สมาชิกสามารถติดต่อสำนักงานบริการสมาชิกเพื่อต่ออายุสติกเกอร์ติดรถ พร้อมส่งเอกสารดังต่อไปนี้ :-

  1. แบบฟอร์มการจดทะเบียนรถปัจจุบันที่กรอกและลงนามถูกต้อง สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่สมาคมราชกรีฑาสโมสร และโปโลคลับ แผนกบริการสมาชิก รวมทั้งบนเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.rbsc.org หรือสแกนคิวอาร์โค้ด
  2. สติ๊กเกอร์ติดรถปัจจุบันของท่าน หรือ
  3. สำเนาทะเบียนรถพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (สำหรับกรณีขอออกสติกเกอร์ติดรถครั้งแรกเท่านั้น)

โดยมติของคณะกรรมการอำนวยการทั่วไป