Back 9 November 2021

Official Visit by the Crown Property Bureau

Today, key officials from the Crown Property Bureau (CPB) visited the Club for a discussion with the General Committee and management. There was also an inspection of the Old Clubhouse building, as well as the recently completed carpark and rest-house project at Gate 9. This is part of the ongoing process involving all stakeholders in order to move the future direction of our clubhouse forward. Stay tuned to more updates in the near future.

ในวันนี้ คณะของท่านรองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าฝ่าย จากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้เข้าเยี่ยมสมาคมราชกรีฑาสโมสร เพื่อปรึกษาหารือกับคณะกรรมการอำนวยการทั่วไปและฝ่ายจัดการ และเข้าตรวจพื้นที่อาคารคลับเฮาส์ รวมถึงโครงการที่จอดรถและศาลาพักคอยที่ก่อสร้างแล้วเสร็จล่าสุด ณ บริเวณประตู 9

การปรึกษาหารือและตรวจพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้เป็นกระบวนการสำคัญจะทำให้สมาคมฯ ได้ดำเนินการต่อเพื่อทิศทางในอนาคตของอาคารคลับเฮาส์ สมาคมฯ ขอให้ท่านสมาชิกติดตามข่าวสารและความคืบหน้าต่อไปในเร็วๆนี้