ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในการขอความยินยอม Facial Recognition

Languages :

สมาคมราชกรีฑาสโมสร และสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ (สมาคมฯ) มีจุดประสงค์แจ้งให้ทุกท่านทราบว่าเพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึกและตรวจสอบสิทธิการเข้า-ออกพื้นที่ของสมาคมฯของท่าน รวมถึงเพื่อประ โยชน์ในการรักษาความปลอดภัยโดยรวมภายในพื้นที่ของสมาคมฯ สมาคมฯมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวม และใช้แบบจําลองใบหน้าของท่านเพื่อประโยชน์ในการระบุตัวตนของท่าน และด้วยเคารพในสิทธิของท่าน สมาคมฯจึงมีจุด ประสงค์แจ้งขอความยินยอมจากท่านในการประมวลผลข้อมูล Facial Recognition ดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ โดยสมาคมฯรับประกันการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสม กับความอ่อนไหวของข้อมูล ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคลในรายละเอียดได้จากประกาศ เรื่องนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการเข้ามาภายในพื้นที่